www.e-muse.com.tw」เป็นเว็บไซต์ (จากนี้จะใช้ชื่อเรียกว่า ”ไซต์”) มีเจ้าของและบริหารจัดการโดยบริษัท มิวส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “มิวส์”) เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ บริษัทจะรวบรวมประมวลผลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่เห็นด้วยเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของนโยบายนี้ โปรดหยุดใช้บริการของเว็บไซต์

 1. ความครอบคลุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้กับบริการของไซต์นี้เท่านั้น โดยไซต์นี้อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงลิงก์”) หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงลิงก์นั้น ไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สำหรับกฎหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงลิงก์ โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงลิงก์แต่ละแห่งที่คุณเยี่ยมชม.

 3. ข้อมูลจะต้องถูกแจ้งอย่างชัดเจนแก่เจ้าของข้อมูลภายใต้ PDPA
  1. ) ชื่อหน่วยงานนอกภาครัฐ : บริษัท มิวส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  2. ) วัตถุประสงค์ของการรวบรวม: 1. การตลาด (040); 2. ผู้บริโภค การจัดการลูกค้า และบริการ (090); 3. การซื้อของทางอินเทอร์เน็ตและบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (148); 4. การสืบสวน สถิติ และการวิเคราะห์การวิจัย (157); และ 5. การประกอบธุรกิจอื่นตามโครงการจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือชี้ชวนองค์กร (181).
  3. ) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม:(1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวมประเภทของการระบุตัวตน (รหัส 001: ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์); (2) ประเภทของคุณลักษณะ (รหัส 011 : อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ); (3) สภาพสังคม (รหัส 035: งานอดิเรก กิจกรรม สันทนาการ ฯลน รหัส 036: ไลฟ์สไตล์ รูปแบบการบริโภค ฯลฯ); (4) การศึกษา การสอบ เทคนิคความชำนาญ หรือวิชาชีพอื่น (รหัส 052: คุณสมบัติสำหรับประกาศนียบัตร); (5) การจ้างงาน (รหัส 061: นายจ้าง ตำแหน่งในที่ทำงาน ฯลฯ); (6) อื่น ๆ (ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการชำระเงินหรือการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย อีเมล์ คอมเมนต์ ข้อมูลที่ระบบได้ติดตามและบันทึกอัตโนมัติ และข้อมูลอื่นใดที่อาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม) โดยข้อมูลส่วนบุคคลจริงจะถูกสงวนจำกัดเอาไว้
  4. ) ช่วงเวลา เขตพื้นที่ ผู้รับบริการ และวิธีการที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
   1. ระยะเวลาที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ตามระยะเวลาของวัตถุประสงค์ในการรวบรวม
   2. พื้นที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ตำแหน่งที่ผู้รับบริการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ)
   3. ผู้รับบริการ ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : (a) บริษัท; (b) บริษัทในเครือของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทรองและบริษัทที่ถือหุ้นซึ่งกันและกัน); (c) บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่จำเป็นในขอบเขตของบริการ หากบริษัทต้องรวมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ได้รับความร่วมมือในกิจกรรมพิเศษ การเก็บข้อมูลร่วมกันจะพิจารณาตามแต่ละกิจกรรม
   4. วิธีการที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อเพียงพอที่จะระบุตัวผู้ใช้งานและใช้ภายในไซต์เท่านั้น และตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมที่ระบุไว้ในที่นี้ เว้นแต่จะมีการอธิบายไว้ล่วงหน้า จำเป็นสำหรับการให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา หรือเป็นไปตามคำขอหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ หรือ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ไซต์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้เพียงพอจะระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ ให้แก่บุคคลที่สาม (ทั้งในและนอกประเทศ) หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุเอาไว้ในที่นี้ ช่วงเวลาที่ยังมีผลก่อนที่ผู้ใช้งานจะมีการร้องขอให้หยุด ไซต์จะหยุดดำเนินการ ไซต์จะคงรักษา ประมวลผล และใช้งานภายในระยะเวลาเก็บรักษา ในแง่ของกฎระเบียบหรือกฎหมาย
  5. ) วิธีการสำหรับเจ้าของข้อมูลในการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ : ในแง่ของมาตรา 3 ของ PDPA คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามและทบทวน ขอสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข เรียกร้องให้ยุติการรวบรวม ประมวลผล หรือใช้งาน และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางการเขียนจดหมายส่งไปยัง 【17F., No. 555, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242034 , Taiwan (R.O.C.)】หลังจากได้รับแล้ว คำร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการโดยเร็วเท่าที่ทำได้
 4. การรวบรวม ประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
  1. ) บริษัทอาจโพสต์ข้อมูลบางส่วนบนไซต์หน้าโซเชียลมีเดียของคุณ ผ่าน Facebook หรือแพลตฟอร์มโซเชียลที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับอนุมัติจากคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว โปรดอย่าได้คลิกปุ่มตกลง ลบข้อมูลผ่านระบบสมาชิกของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลภายหลัง หรือปฏิเสธการโพสต์ข้อมูลบนไซต์เพิ่มเติม หากมีคำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อบริษัท และเราจะช่วยยืนยันและดำเนินการ
  2. ) คุณเห็นด้วยว่าต้องได้รับความยินยอมจากแต่ละเจ้าของข้อมูล เพื่อส่งที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณส่ง นอกเหนือจากของคุณให้แก่บริษัท จำต้องได้แจ้งข้อมูลที่จะแจ้งโดยชัดเจน ไปยังเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมาย PDPA ในที่นี่ภายใต้นามของบริษัท
  3. ) บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนกับบุคคลภายนอกโดยพลการ ยกเว้นแต่มีการจัดหาหน่วยงาน ตุลาการ อัยการ การสืบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในแง่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือจัดหาให้กับบุคคลที่สามสำหรับความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบุคคลที่สามโดยพลการa
  4. ) เมื่อแยกออกมาบางส่วนหรือทั้งหมด มาดำเนินงานโดยอิสระในฐานะบริษัทย่อย การควบรวบกิจการ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือเว็บไซต์ นำไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทจะประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนไซต์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือว่าทั้งหมดที่บริษัทได้รับอาจโอนไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 5. คุกกี้
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนในอนาคต เมื่อคุณใช้ไซต์ บริษัทอาจใช้และเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใช้คุกกี้โดยการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณปิดคุกกี้ อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือข้อจำกัดการทำงานบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของไซต์

 7. การรักษาความลับและความปลอดภัย
  1. ) พนักงานของบริษัทและผู้รับบริการรายอื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความจำเป็นของบริการที่มอบให้กับคุณเท่านั้น
  2. ) เพื่อปกป้องบัญชีของคุณและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ โปรดอย่าให้หมายเลขบัญชีส่วนบุคคลและรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อลงทะเบียนสำหรับสร้างบัญชี หรือไม่คุณก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยตัวคุณเอง ถ้าบัญชีและรหัสผ่านของคุณกำลังเสี่ยงอันตรายเพราะรั่วไหลและถูกแพร่งพรายออกไป โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยทันที หรือแจ้งให้บริษัทระงับ บัญชี (บริษัทอาจร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)
  3. ) อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเมื่อคุณใช้ไซต์ โปรดหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่ผู้อื่นหรือเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
 8. การคุ้มครองผู้เยาว์
 9. ไซต์ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เยาว์หรือเด็ก หากผู้เยาว์ที่ใช้ไซต์ตกลงภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครองของตนว่า บริษัทอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ ผู้ปกครองอาจขอให้บริษัทหยุด บัญชีเฉพาะและการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ตลอดเวลา

 10. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 11. ไซต์มีสิทธิ์แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และอาจเผยแพร่การแก้ไขในตำแหน่งที่เหมาะสมบนไซต์ การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สามจากวันที่ประกาศ (วันที่เผยแพร่ : 15/1/2022) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ขอให้หยุดใช้ไซต์ และขอให้บริษัทหยุดรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีเวอร์ชันภาษาจีนและเวอร์ชันภาษาอังกฤษ และเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากมีความแตกต่างระหว่างสองเวอร์ชันนี้ เวอร์ชันภาษาจีนจะมีผลเหนือกว่า

ข่าว

“แข็งแกร่งเกินกว่าใคร”  อนิเมะใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในฤดูใบไม้ผลินี้ ทั้งผลงานต่อเนื่องสุดยอดนิยม และผลงานโบว์แดงใหม่เอี่ยมที่กำลังจะเปิดตัวในซีซั่นนี้!!

มากกว่า >
สอบถามธุรกิจ